DOSEN DAN STRUKTUR

KETUA JURUSAN


Lulu Nurdini, ST.,MT

SEKRETARIS JURUSAN


Ate Romli, ST.,MT

KA. LAB. TEKNIK KIMIA


Qifni Yasa’ Ash Shiddiqi,ST.,MT

KA. LAB. PLTK


Bambang Hari Prabowo, ST.,MT

DOSEN


Dr. Putu Teta A.P., ST.,MT

DOSEN


Dr. Hendriyana, ST.,MT

DOSEN

Gatot Trilaksono, ST.,MT

DOSEN


Febrianto Adi Nugraha, Ir., MM

DOSEN

Dr. Suhartono, ST.,MT

DOSEN

Dr. Nadiem Anwar, ST.,MT

KA TU JURUSAN TK


Rahmat, SE

KA UR AKADEMIK


Eri Aryanto, SE

LABORAN


Isfi Sarah Athifah, Amd

PRAMU LABORATORIUM


Eman Suherman

STAFF TU


Asep Mulyana

STAF TU


Dadang Kusmana